BIOCHEMICAL AND TRANSCRIPTOMIC ANALYSIS OF HOST RESPONSES TO YEAST BIOCONTROL AGENTS OF POSTHARVEST PATHOGENS

S. Droby, V. Hershkovitz, G. Rafael, M. Wisniewski
doi: 10.4454/jpp.v93i4.2357
Abstract:
Indietro