FIRST REPORT OF CITRUS TRISTEZA VIRUS IN CITRUS CHANGSHANENSIS cv HUYOU IN ZHEJIANG CHINA

X.F. Cheng, J.X. Wu, X.Y. Ma, H.F. Fu, X.Y. Wu
doi: 10.4454/jpp.v93i4.2370
Abstract:
Back